Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Podmioty uprawnione od złożenia wniosku

Oś i działanie:
11.2 Usługi społeczne i zdrowotne
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Zgodnie z treści regulaminu konkursu projekt typu nr 1 zakłada rozwój różnych form wsparcia rodziny z dzieckiem w gminach woj. lubelskiego, w których zidentyfikowano brak takich usług lub ich ograniczeniem - zał.nr 16. W załączniku widnieje tabela gmin, w których takich usług brak. Nasze miasto nie jest jednoznacznie wskazane w tym załączniku, jako jedna z takich gmin, czy wobec tego jest podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku?

Treść odpowiedzi:

 

 

Gmina miejska widniejąca w wykazie gmin w Załączniku nr 16 do Regulaminu konkursu i jest podmiotem uprawnionym do składania wniosku w ramach konkursu RPLU.11.02.00-IZ.00-06-001/16. W przypadku, gdy projekt będzie zakładał realizację działań z zakresu upowszechnienia działań asystentów rodziny należy w treści wniosku wskazać, iż aktualny ich poziom (2 asystentów) jest niewystarczający i powoduje ich ograniczoną dostępność. W przypadku pozostałych usług (ośrodki interwencji kryzysowej, jednostki specjalistycznego poradnictwa, placówki wsparcia dziennego, rodziny wspierające) zidentyfikowano ich całkowity brak – co tym bardziej wskazuje na możliwość ich realizacji w ramach projektu.

 


Powrót do listy