Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Wskaźniki

Oś i działanie:
11.2 Usługi społeczne i zdrowotne
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Zakładając, że planowane w ramach projektu (typ 1a, 1e) wsparcie dotyczyć będzie rozszerzenia oferty placówek wsparcia dziennego, jak należy rozumieć pomiar wskaźnika rezultatu bezpośredniego: „Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu, jeśli projekt nie będzie zakładał tworzenia nowych miejsc wsparcia? Czy w takim wypadku należy ten wskaźnik pominąć?

Treść odpowiedzi:

 

Zgodnie z zapisami kryterium formalnego  specyficznego  nr 9  w sytuacji realizacji typu projektu 1 lit. a i 1 lit. e należy założyć w ramach projektu osiągnięcie wskaźnika rezultatu bezpośredniego dotyczącego:   Liczby wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu.

Natomiast zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu i „Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie…” (Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu RPLU.11.02.00-IZ.00-06-001/16)

Wnioskodawca zobowiązany jest do wyboru wszystkich adekwatnych do zakresu rzeczowego projektu wskaźników produktu i rezultatu, które zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu.  


Powrót do listy