Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Inne koszty kwalifikowalne

Oś i działanie:
11.2 Usługi społeczne i zdrowotne
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Czy w ramach projektu kosztem kwalifikowalnym były warsztaty grupowe np.: szkoła dla rodziców, grupa psychoedukacyjna ?

Treść odpowiedzi:

 

W ramach konkursu RPLU.11.02.00-IZ.00-06-001/16 kosztami kwalifikowanymi mogą być jedynie takie rodzaje wydatków, które są niezbędne do zrealizowania celów projektu oraz wpisują się w konkretne typy projektów możliwe do realizacji w ramach niniejszego konkursu (wskazane w Regulaminie konkursu na str.24). Muszą one także spełniać wszystkie wymogi dotyczące kwalifikowalności wydatków, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Istotne jest również to, by planowane działania były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa (w tym w szczególności z Ustawą o pomocy społecznej oraz Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz innymi aktami wykonawczymi funkcjonującymi w tym obszarze). Jeżeli wskazane w zapytaniu rodzaje działań spełniają te wymogi, to mogą zostać ujęte we wniosku o dofinansowanie. Jednak jednoznaczna i wiążąca ocena zaplanowanych działań i związanych z nimi kosztów może być dokonana jedynie podczas oceny merytorycznej wniosku, na podstawie całościowych jego zapisów.


Powrót do listy