Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Koszty zarządzania projektem

Oś i działanie:
2.1 Cyfrowe Lubelskie
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Zgodnie z „Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Tom I” „Koszty związane z wynagrodzeniem personelu mogą być kwalifikowalne w ramach projektu, o ile wynika to z jego specyfiki. Limit wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na ten cel w ramach jednego projektu wynosi maksymalnie 5% wydatków kwalifikowalnych lecz nie więcej niż 150 tys. złotych”.

    - Czy wydatki związane z obsługą prawną projektu (np. zamówienia publiczne) oraz nadzór nad prawidłowością prowadzonych wdrożeń (np. inżynier projektu) wchodzą do limitu wydatków kwalifikowalnych o których mowa powyżej?

   - Czy możliwe jest pokrycie w ramach wkładu własnego wnoszonego przez Partnerów Projektu, kosztów zarządzania projektem/ kosztów personelu projektu po stronie Lidera w kwocie przewyższającej limit o którym mowa powyżej?

Treść odpowiedzi:

 

Koszty związane z obsługą prawną oraz nadzorem projektu kwalifikują się do wsparcia i można je uznać jako odrębną kategorię kosztów zgodnie z przywołaną w pkt. 2a interpretacją, chyba że odbywa się to w ramach personelu/pracowników zatrudnionych przez partnerów projektu (w tym lidera). Wtedy koszty te stanowią wynagrodzenie personelu i należy zaliczyć je do kosztów zarządzania projektem, które objęte są limitem 5% wydatków kwalifikowalnych nie więcej niż 150 tys. zł. – zgodnie z Rozdziałem 1.14.7 Wytycznych programowych.

 Wydatki na zarządzanie projektem/koszty personelu projektu objęte są bezwzględnym limitem, kwoty przewyższające ww. limit zostaną uznane za koszty niekwalifikowalne. Ponadto w przypadku projektów partnerskich nie dopuszczalne jest angażowanie jako personelu projektu pracowników partnerów przez beneficjenta i odwrotnie (wytyczne programowe Rozdział 1.14.7 pkt. 10). Tak więc nie dopuszczalne jest przekazanie pod zarządzanie i ponoszenie kosztów zarzadzania przez jednego z partnerów w tym przypadku lidera projektu., a co za tym idzie nie może to stanowić wkładu własnego lidera.


Powrót do listy