Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Kompleksowość projektu

Oś i działanie:
11.1 Aktywne włączenie
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

W Regulaminie Konkursu (przypis 3 na str. 18) funkcjonuje wyjaśnienie pojęcia kompleksowości projektu: „każdy projekt zakłada kompleksowe wsparcie grupy docelowej z wykorzystaniem zróżnicowanych form i metod aktywizacji społeczno-zawodowej, w tym stosowanie instrumentów aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zawodowej, jak również realizację działań z zakresu aktywnych technik poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych”. Powyższy zapis wskazuje, iż wszystkie wymienione instrumenty i działania powinny wystąpić łącznie w każdym projekcie. Natomiast wg zał. 3 do Regulaminu Konkursu (kryt. formalne specyficzne nr 4), katalog instrumentów aktywizacji jest nieco inny (pojawiają się usługi o charakterze zdrowotnym i nie ma mowy o działaniach z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy), a ponadto Wnioskodawca ma dowolność w wyborze usług aktywnej integracji : „wsparcie grup docelowych odbywa się z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i/lub zawodowym i/lub edukacyjnym i/lub zdrowotnym”.
W związku z powyższymi rozbieżnościami proszę o wskazanie, które rozumienie kompleksowości obowiązuje na gruncie konkursu.

Treść odpowiedzi:

 

Odnosząc się do zapisów ujętych w Regulaminie konkursu oraz załączniku nr 3 Wymogi formalne i kryteria wyboru projektu (kryterium formalne specyficzne nr 4) przekaz ujęty w innej formie wskazuje na wspólny priorytet wsparcia skierowanego do uczestników projektu, które ma prowadzić do zmian w wymiarze funkcjonowania społecznego
i zatrudnieniowego. Przykład mogą stanowić: indywidualne plany działania (IPD), pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe, staże zawodowe. 

 


Powrót do listy