Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Projekt skierowany do trudnej młodzieży w wieku 15-17 lat

Oś i działanie:
11.1 Aktywne włączenie
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Czy w ramach wsparcia edukacyjnego można realizować (projekt skierowany do trudnej młodzieży w wieku 15-17 lat) korepetycje. Młodzież posiada wieloletnie szkolne opóźnienia i nie realizuje obowiązku szkolnego. Celem korepetycji będzie wyrównanie i uzupełnienie wiedzy z zajęć szkolnych. Wsparcie to jest zgodne
z potrzebami potencjalnych uczestników projektu?

Treść odpowiedzi:

 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 proces wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powinien odbywać się w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, z uwzględnieniem oceny sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb.

Obliguje to Wnioskodawcę do określenia kwalifikacji posiadanych przez uczestnika przed jego przystąpieniem do szkolenia/kursu (indywidualnego bądź grupowego). Mając na uwadze celowość podejmowanych działań, które mają prowadzić do wzrostu integracji społecznej oraz poprawę dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji, wybrane rodzaje wsparcia skierowane do uczestników projektu, powinny prowadzić do zmian w wymiarze funkcjonowania społecznego i zatrudnieniowego


Powrót do listy