Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Zasady ustalania wysokości kwoty stypendium stażowego czy płatnych praktyk zawodowych dla uczestników projektu

Oś i działanie:
11.1 Aktywne włączenie
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Jakie są zasady ustalania wysokości kwoty stypendium stażowego czy płatnych praktyk zawodowych dla uczestników projektu?

Treść odpowiedzi:

 

W okresie odbywania stażu uczestnikowi projektu przysługuje miesięczne stypendium w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę naliczane proporcjonalnie do liczby godzin stażu zrealizowanych przez stażystę, obowiązującego na dzień składania wniosku o dofinansowanie projektu do IOK. Powyższe uregulowania można również odnieść do organizacji praktyk zawodowych


Powrót do listy