Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Partnerstwo w projekcie

Oś i działanie:
11.1 Aktywne włączenie
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Czy jest możliwa następująca konfiguracja podmiotu aplikującego: partnerstwo składające się z NGOsa ( lider) i spółki z o.o. ( partner). 

Treść odpowiedzi:

 

Nie ma przeciwwskazań, aby Wnioskodawca (NGO) zawarł umowę partnerską z przedsiębiorcą, którym jest Sp. z o. o., o ile spełni wszystkie warunki określone w Regulaminie konkursu dla Działania 11.1 Aktywne włączenie w podrozdziale 3.1 Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie, który dostępny jest od dnia ogłoszenia informacji o naborzena stronie http://rpo.lubelskie.pl/wup w zakładce dotyczącej Działania 11.1 Aktywne włączenie – 2016. Ponadto informuję, że typy wszystkich beneficjentów w ramach Działania 11.1 zostały również wyszczególnione w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z podrozdziałem 3.6 Wymagania dotyczące partnerstwa Regulaminu konkursu w ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie partnerami mogą być wszystkie podmioty uprawnione do składania wniosków spełniające definicję beneficjenta.

 


Powrót do listy