Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Obowiązki informacyjno-promocyjne

Oś i działanie:
10.1 Usługi rozwojowe dla MŚP
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Czy wnioskodawca w okresie realizacji projektu ma obowiązek przekazywania informacji do IZ RPO WL o planowanych informacyjno-promocyjnych?

Treść odpowiedzi:

Wnioskodawca nie ma obowiązku przekazywania do IZ RPO WL informacji dotyczących planowanych działań informacyjno-promocyjnych. Z zapisów dokumentu o nazwie: „Standardy udzielania wsparcia MŚP w ramach Działania 10.1 Usługi Rozwojowe dla MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020” stanowiącym Załącznik nr 13 do Regulaminu Konkursu nr RPLU.10.01.00-IZ.00-06-001/16 wynika, iż Operator zobowiązany jest do przygotowania dokumentów służących realizacji wsparcia: Regulaminu wsparcia dla przedsiębiorców i ich pracowników w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania, Formularza o dofinansowanie usługi rozwojowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Wniosku o refundację kosztów usługi rozwojowej oraz Wzoru umowy wsparcia usługi rozwojowej oraz wzoru minimalnego zakresu danych osobowych uczestników na podstawie minimalnych wzorów opracowanych przez IZ RPO. Opracowane dokumenty zobowiązany jest przedstawić w terminie nie później niż 15 dni roboczych od dnia rozpoczęcia okresu realizacji projektu, w celu uzyskania akceptacji.


Powrót do listy