Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Wkład własny

Oś i działanie:
10.1 Usługi rozwojowe dla MŚP
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Który z niżej wymienionych wariantów dotyczących wysokości wkładu własnego wskazanego w ramach budżetu projektu jest poprawny?

a. Wariant 1: Wnioskodawca wykazuje w budżecie całkowitą wysokość wkładu własnego wnoszonego przez przedsiębiorstwa biorące udział w projekcie, zgodnie z pułapami dofinansowania określonymi w Załączniku nr 11 do Regulaminu.

b. Wariant 2: Wnioskodawca w ramach budżetu projektu wskazuje wkład własny na poziomie 15% zgodnie z Regulaminem konkursu (bez względu na całkowitą wartość wkładu własnego wymaganego od przedsiębiorstw biorących udział w projekcie)?

Treść odpowiedzi:

 

W ramach przedmiotowego konkursu wnioskodawca jest zobligowany do wniesienia wkładu własnego:

- w przypadku projektów objętych pomocą publiczną: zgodnie z programem pomocowym pomocy publicznej;

- w przypadku projektów objętych pomocą de minimis: 15% wydatków kwalifikowanych.

W związku z powyższym w sytuacji udzielania w ramach projektu pomocy de minimis zastosowanie będzie miał wariant 2 wskazany w przedmiotowym zapytaniu.


Powrót do listy