Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Wsparcie z wykorzystaniem usług aktywnej integracji

Oś i działanie:
11.1 Aktywne włączenie
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Czy w ramach konkursu nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-003/16 Wnioskodawca może zaplanować wsparcie z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym, którym obejmie cudzoziemców, którzy korzystają z pomocy społecznej w OPS? 

Treść odpowiedzi:

 

Cudzoziemcy mogą być uczestnikami projektów realizowanych w ramach Działania 11.1 jeśli spełniają kryteria założone dla danego projektu. Niemniej jednak przy kwalifikowaniu cudzoziemców do projektu należy zwrócić szczególną uwagę na osoby posiadające kartę czasowego lub stałego pobytu w kraju, tj. powody, dla których cudzoziemiec przebywa w Polsce. Jeśli powodami takimi są m.in.: kontynuacja pracy na terytorium Polski, wykonywanie pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego w Polsce, prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce, podjęcie lub kontynuacja studiów w Polsce w trybie stacjonarnym, czy inne okoliczności wykluczające daną osobę z definicji osób biernych lub bezrobotnych - osoby takie nie powinny być uczestnikami projektu. 


Powrót do listy