Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Usługi rehabilitacyjne

Oś i działanie:
11.2 Usługi społeczne i zdrowotne
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Czy w ramach usług aktywizujących i profilaktycznych dopuszcza się organizację turnusów rehabilitacyjnych?

Treść odpowiedzi:

 

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu nr RPLU.11.02.00-IZ.00-06-002/16 w ramach projektu mogą być realizowane m.in. „usługi zdrowotne, rehabilitacyjne i pielęgnacyjne pod warunkiem, że są one niezbędne do realizacji celów projektu i jednocześnie nie mogą zostać sfinansowane ze środków publicznych, to jest jeżeli wykraczają one poza gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej, albo po wykazaniu, że gwarantowana usługa zdrowotna nie mogłaby zostać sfinansowana danej osobie ze środków publicznych w okresie trwania projektu”. Ale ich realizacja możliwa jest wyłącznie jako usługa towarzysząca, tj. projekt musi służyć „rozwojowi różnorodnych, zintegrowanych usług, pozwalających pensjonariuszom puścić zakłady stacjonarne i żyć w społeczeństwie z zapewnieniem odpowiedniego wsparcia, zapobieganiu objęciu kolejnych osób opieka instytucjonalną, a także podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji osób zaangażowanych w opiekę medyczną nad osobami niesamodzielnymi” (str. 22 Regulaminu).

Dodatkowo załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu zawiera standardy wymagań dotyczących realizacji usług społecznych w społeczności lokalnej. Wskazuje on, że w przypadku realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania ich zakres może obejmować m.in. „rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 581, z późn. zm.):

-        zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,

-        współpracę ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług opiekuńczych”.

W ramach projektu mogą być świadczone tylko takie usługi rehabilitacyjne, które spełniają wskazane powyżej wymogi.


Powrót do listy