Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Elementy składowe budżetu projektu

Oś i działanie:
10.3 Programy polityki zdrowotnej
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Czy  w budżecie projektu w cz. VII Szczegółowe wydatki, można wykazać ogólną pozycję „badanie kolonoskopowe” w precyzyjnie określonej kwocie na osobę, jako  całość  usługi  bez  rozdzielania  na  poszczególne  składowe  oraz zamieścić opis w uzasadnieniu  kosztów z podaniem szczegółowej metodologii wyliczenia tego kosztu? Pozycja rozliczana byłaby na podstawie noty obciążeniowej wystawionej po wykonanym badaniu.

Jeżeli tak, czy wówczas na etapie rozliczania finansowego projektu wystarczy przedstawienie we wniosku o płatność noty obciążeniowej czy też będą wymagane dokumenty (faktury, rachunki, dok. księgowe potwierdzające amortyzację sprzętu itd. ) potwierdzające poniesienie poszczególnych wydatków wynikających z metodologii wyliczenia kosztu?

Treść odpowiedzi:

 

W budżecie projektu należy wykazać jedną pozycję dotyczącą badania kolonoskopowego, bez konieczności rozbijania jej na poszczególne elementy składowe. W przypadku zastosowania stawki maksymalnej z załącznika nr 11 należałoby uzasadnić jej wysokość w części Uzasadnienie kosztów. Przy czym nie ma konieczności wykazywania wszystkich, szczegółowych elementów, a jedynie tych, które zadecydowały o zastosowaniu najwyższej możliwej stawki.

Podstawą rozliczenia wydatku na etapie jego realizacji będzie mogła być nota obciążeniowa.


Powrót do listy