Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Partnerstwo w projekcie

Oś i działanie:
12.4 Kształcenie zawodowe
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Czy Wnioskodawca (uczelnia publiczna) może zawrzeć partnerstwo z więcej niż jedną szkołą zawodową? Czy w przygotowanych (na podstawie indywidualnej  diagnozy każdej ze szkół) studiach podyplomowych/kursach  mogą wspólnie uczestniczyć nauczyciele każdej z partnerskich szkół zawodowych?

Treść odpowiedzi:

 

Zgodnie z kryterium formalnym specyficznym nr 7 wskazanym w załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu nr  RPLU.12.04.00-IZ.00-06-003/16   konieczność podnoszenia kwalifikacji/ kompetencji nauczycieli/ instruktorów praktycznej nauki zawodu w ramach projektu powinna wynikać z przeprowadzonej diagnozy.  Formy podnoszenia kwalifikacji/ kompetencji, nauczycieli są skierowane wyłącznie do nauczycieli szkół/placówek objętych wsparciem w projekcie. Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.

Ponadto należy mieć na uwadze, iż zgodnie z brzmieniem kryterium formalnego specyficznego nr 6 – Kompleksowość wsparcia projekt zakłada kompleksowe wsparcie, tj. co najmniej:

a) doposażenie szkół/placówek oświatowych objętych wsparciem w projekcie w sprzęt i/lub materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego i/lub wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych i

b) aktualizację wiedzy nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu, oraz

c) organizację staży i/lub praktyk dla uczniów u pracodawców.

Zgodnie z zapisami przytoczonego powyżej  Regulaminu konkursu Wnioskodawcą w ramach konkursu mogą być:

1) Podmioty, które mogą realizować kształcenie zawodowe:

a) szkoły i placówki oświatowe realizujące kształcenie zawodowe ;

b) publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego;

c) Ochotnicze Hufce Pracy w zakresie wspomagania systemu oświaty poprzez aktywizację zawodową młodzieży i podejmowania działań zmierzających do podwyższania kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowania w zakresie nieobjętym interwencją PO WER;

oraz

2) ich organy prowadzące

lub

3) inne podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych ) we współpracy ( w partnerstwie)  z ww.

W związku z powyższym Wnioskodawca będący uczelnia wyższą  powinna wejść w partnerstwo ze szkołą lub szkołami  realizującymi kształcenie zawodowe lub wejść  w partnerstwo z ich organem prowadzącym. Liczbę partnerów w projekcie określa sam Wnioskodawca.

Ponadto należy mieć na uwadze, iż zgodnie z zapisami przedmiotowego Regulaminu konkursu - Pkt 3.6 Wymagania  dotyczące partnerstwa  realizacja projektów partnerskich w ramach RPO WL wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:

a) posiadania Partnera Wiodącego, który jest jednocześnie beneficjentem projektu (stroną umowy o dofinansowanie);

b) uczestnictwa partnerów w realizacji projektu na każdym jego etapie, co oznacza również wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu oraz wspólne zarządzanie projektem, przy czym partner może uczestniczyć w realizacji tylko części zadań w projekcie;

c) adekwatności udziału partnerów, co oznacza odpowiedni udział partnerów w realizacji projektu (wniesienie zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych odpowiadających realizowanym zadaniom);

d) zawarcia pisemnej umowy lub porozumienia partnerów.

Beneficjent zobowiązany jest do zawarcia umowy o partnerstwie (porozumienia) szczegółowo określającej reguły partnerstwa. Minimalny zakres umowy o partnerstwie określa załącznik nr 7A lub dla projektów rozliczanych w formule partnerskiej załącznik nr 7B do Regulaminu.

Umowa o partnerstwie powinna zostać podpisana przed złożeniem wniosku o dofinansowanie


Powrót do listy