Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Co w kosztach bezpośrednich?

Oś i działanie:
9.6 Rozwój przedsiębiorczości w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Czy w ramach kosztów bezpośrednich można ująć?:

  1. a. Wynagrodzenie członków komisji rekrutacyjnej - ekspertów w zakresie przedsiębiorczości, których rolą będzie ocena merytoryczna Formularzy Rekrutacyjnych pod kątem planowanej działalności gospodarczej;
  2. b. Wynagrodzenie doradcy zawodowego, którego rolą będzie analiza predyspozycji kandydatów do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej (tj. przed przyjęciem do projektu - na etapie rekrutacji);
  3. c. Wynagrodzenie doradcy zawodowego, którego rolą będzie opracowanie planu wsparcia doradczo-szkoleniowego dla każdego uczestnika projektu przed rozpoczęciem wsparcia doradczo-szkoleniowego (czyli bezpośrednio po podpisaniu z uczestnikiem umowy);
  4. d. Wynagrodzenie Specjalisty ds. merytorycznych, którego rolą będzie nadzór nad realizowanymi w projekcie szkoleniami i doradztwem przed przyznawaniem dotacji;
  5. e. Wynagrodzenie Specjalisty ds. monitoringu dotacji (którego rolą będzie monitoring i kontrola założonych działalności gospodarczych, w tym kontrola w zakresie prawidłowości i zgodności z pomocą publiczną);
  6. f. Zwrot kosztów dojazdu (delegacji służbowych) na monitoring i kontrole założonych działalności gospodarczych.

Czy też część lub wszystkie ww. koszty należy przewidzieć w ramach kosztów pośrednich? Jeśli część z nich można ująć w ramach kosztów bezpośrednich, to proszę o ich wskazanie.

Treść odpowiedzi:

 

Wszystkie wskazane w zapytaniu koszty stanowią katalog kosztów pośrednich projektu zgodnie z zapisami „Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania RPO WL na lata 2014-2020 w zakresie EFS”.

Zgodnie z zapisami Pkt. 3.1 Standardów udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości w ramach Działania 9.6 Rozwój przedsiębiorczości w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego i załącznika nr 1 Minimalny zakres regulaminu rekrutacji uczestników do Standardów obowiązkowym elementem rekrutacji do projektu jest rozmowa z doradcą zawodowym, której celem jest weryfikacja predyspozycji kandydata (w tym np. osobowościowych, poziomu motywacji) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Doradca określa w której kategorii usługi szkoleniowo-doradczej kandydat weźmie udział. Wynik rozmowy musi zostać udokumentowany za pomocą Minimalnego zakresu karty oceny formularza rekrutacyjnego z rozmowy z doradcą zawodowym (Załącznik nr 3a do Standardów).

W związku z powyższym opracowanie przez doradcę zawodowego planu wsparcia doradczo-szkoleniowego dla kandydatów do uczestnictwa w projekcie odbywa się na etapie rekrutacji, przed rozpoczęciem wsparcia doradczo-szkoleniowego, czyli przed podpisaniem umów i dokumentów potrzebnych do realizacji wsparcia w ramach projektu. 

 


Powrót do listy