Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Ile godzin na szkolenie, a ile na doradztwo indywidualne?

Oś i działanie:
9.6 Rozwój przedsiębiorczości w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Czy we wniosku o dofinansowanie należy wpisać ile godzin w ramach wsparcia pomostowego będzie przeznaczone na szkolenia, a ile na doradztwo indywidualne? Czy też, w związku z brakiem możliwości oszacowania takiego podziału, można złożyć we wniosku łączną liczbę godzin wsparcia doradczo-szkoleniowego (pomostowego) przypadającą średnio na jednego uczestnika?

Treść odpowiedzi:

 

Zgodnie z zapisami Standardów w Pkt 2.1 Wymagania wobec Beneficjentów wskazano, iż do obowiązków Beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania 9.6 należy przede wszystkim: Opracowanie i przedłożenie do IZ RPO wniosku o dofinansowanie projektu, zawierającego szczegółowe informacje na temat zakresu planowanego wsparcia, w tym odnośnie min.: liczby osób, którym zostanie przyznane wsparcie pomostowe, zarówno finansowe, jak i w postaci indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym oraz kwoty środków przeznaczonych na ten cel. Wydatki dotyczące wsparcia pomostowego ujęte w budżecie projektu powinny być ujmowane jako pomoc de minimis (wymaga to zaznaczenia odpowiedniego pola we wniosku aplikacyjnym);

W związku z tym, że wniosek o dofinansowanie jest odpowiedzią na indywidualne potrzeby grupy docelowej, które powinny zostać opisane we wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca powinien oszacować – założyć średnio na jednego uczestnika liczbę godzin w ramach wsparcia pomostowego, która będzie przeznaczone na szkolenia, a także na indywidualne usługi doradcze o charakterze specjalistycznym. 


Powrót do listy