Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Usługi w ramach katalogu zamkniętego

Oś i działanie:
1.1 Regionalna infrastruktura badawczo – rozwojowa
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

 

Czy "Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych towarów i usług w ramach Działania 11.1 w woj. lubelskim (zał. nr 11 do Regulaminu konkursu) są katalogiem zamkniętym?

Treść odpowiedzi:

 

Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych towarów i usług w ramach Działania 11.1 w woj. lubelskim (zał. nr 11 do Regulaminu konkursu) nie są katalogiem zamkniętym. Wszelkie koszty związane z realizacją projektu w ramach RPO WL, które nie zostały w nim ujęte powinny być zgodne z cenami rynkowymi oraz spełniać zasady kwalifikowalności wydatków określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.


Powrót do listy