Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Wskaźnik zatrudnienia

Oś i działanie:
1.1 Regionalna infrastruktura badawczo – rozwojowa
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

W przypadku wskaźnika zatrudnienia wliczają się dzieci zagrożone ubóstwem? Przykładowo projekt obejmie wsparciem 40 osób, z czego 10 osób będą stanowić dzieci i młodzież. To wskaźnik zatrudnienia ma być liczony od 30 osób dorosłych czy całej grupy docelowej 40 osób?

Treść odpowiedzi:

 

Zgodnie z Regulaminem konkursu grupę docelową w ramach Działania 11.1 stanowią osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu woj. lubelskiego, w tym w szczególności:

a) osoby pozostające bez zatrudnienia,

b) osoby bezrobotne – wyłącznie osoby należące do trzeciej grupy osób sprofilowanych jako osoby oddalone od rynku pracy w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

c) osoby o niskich kwalifikacjach,

d) osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi),

e) dzieci i młodzież wykluczona lub zagrożona wykluczeniem społecznym,

f) osoby bezdomne,

g) otoczenie osób wykluczonych społecznie (w tym rodziny osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym),o ile mieszczą się w katalogu osób wskazanym w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwaz wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Dla grupy docelowej ujętej w punkcie „e” dzieci i młodzież wykluczona lub zagrożona wykluczeniem społecznym, wsparciem mogą być objęte osoby od 15 roku życia, a wskaźnik zatrudnienia powinien być liczony z uwzględnieniem tych osób, za wyjątkiem wyłączeń.

 


Powrót do listy