Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Wskaźniki kluczowe

Oś i działanie:
1.1 Regionalna infrastruktura badawczo – rozwojowa
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Czy wskaźniki kluczowe określone dla celów 1-11 należy uwzględnić we wskaźnikach produktu czy rezultatu?

Treść odpowiedzi:

 

Zgodnie z Załącznikiem nr 2 Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych 9-12 RPO WL: „ Wnioskodawca zobowiązany jest wskazać we wniosku o dofinansowanie projektu 3 wskaźniki kluczowe określone dla celów tematycznych 1-11, tj.

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,

- Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych,

- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami. 

Przy wskaźniku z ww. listy, w ramach którego wnioskodawca nie przewiduje osiągnięcia jakichkolwiek produktów w pola Źródło danych do pomiaru oraz Sposób oraz częstotliwość pomiaru wskaźnika należy wpisać NIE DOTYCZY, natomiast w polu dot. wartości docelowych wskaźnika należy wpisać „0”. Wskaźniki kluczowe dotyczą wskaźników produktu. Są one wybierane z listy rozwijanej.


Powrót do listy