Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Czy możliwe jest objęcie wsparciem osób przebywających w Zakładach Karnych?

Oś i działanie:
11.1 Aktywne włączenie
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Czy możliwe jest objęcie wsparciem osób przebywających w Zakładach Karnych z terminem opuszczenia zakładu w okresie realizacji projektu np. więzień kończy odbywanie kary 31.05.2018 r., w okresie od 01.01.2018 do 30.05.2018 jest objęty kompleksowym wsparciem, a po wyjściu na wolność podejmuje zatrudnienie zgodnie z kierunkiem szkoleń i praktyk zawodowych.

Treść odpowiedzi:

 

W odniesieniu do uregulowań zawartych w podrozdziale 4.2 „Demarkacje dotyczące grup docelowych” w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, IZ RPO zapewnia, że wsparcie dla osób odbywających karę pozbawienia wolności nie będzie udzielane w ramach RPO.


Powrót do listy