Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Doświadczenie beneficjenta

Oś i działanie:
11.1 Aktywne włączenie
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Pytanie dotyczące konkursu nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-002/17,a dokładnie kryterium formalnego specyficznego nr 6 tj.”Beneficjent lub Partner posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie:

 -w pracy z grupą docelową,którą zamierza objąć wsparciem oraz

- w zakresie merytorycznym ,którego dotyczy projekt.”

Czy Beneficjent powinien posiadać co najmniej 2 letnie doświadczenie zarówno na rzecz określonej grupy docelowej, jak i w zakresie merytorycznym ,którego dotyczy projekt czy też łączne doświadczenie w dwóch wcześniej podanych obszarach powinno wynosić 24 miesięcy i więcej? 

Treść odpowiedzi:

Wypełniając wniosek o dofinansowanie w generatorze LSI2014EFS Wnioskodawca uwzględnia informacje zawarte w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata  2014-2020 w zakresie osi priorytetowych 9-12 RPO WL, pkt. 4.4 Doświadczenie wnioskodawcy i partnerów, która stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu. W pkt. 4.4 wniosku należy opisać potencjał społeczny wnioskodawcy i partnerów (jeśli dotyczy). Istotnym elementem opisu potencjału społecznego powinno być wykazanie doświadczenia wnioskodawcy i partnerów (jeśli dotyczy) w przeszłości w obszarze planowanej interwencji, nawet w sytuacji gdy nie realizował on dotąd projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych. Wnioskodawca powinien przedstawić opis efektów dotychczas zrealizowanych przez siebie i partnerów (jeśli dotyczy) projektów/działań/akcji, czy też podjętej współpracy z innymi organizacjami/ instytucjami publicznymi. Opis potencjału społecznego Wnioskodawcy i partnerów (jeśli dotyczy) powinien pozwalać na ocenę, na ile doświadczenie Wnioskodawcy i partnerów (jeśli dotyczy) jest adekwatne do realizacji projektu, co będzie rozpatrywane w szczególności w kontekście dotychczasowej działalności i możliwości weryfikacji jej rezultatów. W opisie należy jednak uwzględnić przede wszystkim przedsięwzięcia ściśle związane z zakresem planowanego do realizacji projektu (pod względem obszaru, grupy docelowej, planowanych zadań, itp.). W przypadku przywołanego kryterium formalnego specyficznego nr 6 należy wykazać, co najmniej 2 letnie doświadczenie Beneficjenta lub Partnera zarówno w zakresie wszystkich merytorycznych działań, które zostały zaplanowane w projekcie jak również w pracy z grupą docelową, którą Beneficjent zamierza objąć wsparciem.


Powrót do listy