Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Mierzenie efektywności zawodowej

Oś i działanie:
11.1 Aktywne włączenie
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

„Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020” w Podrozdziale 4.7 Efektywność społeczna i efektywność zatrudnieniowa stanowią, że „Efektywność społeczna jest mierzona wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały z usług aktywnej integracji o charakterze społecznym lub edukacyjnym, lub zdrowotnym, a efektywność zatrudnieniowa wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały z usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym”. Czy zapis ten należy interpretować w ten sposób, że zastosowanie jedynie usług o charakterze społecznym/edukacyjnym/zdrowotnym nie zobowiązuje do mierzenia efektywności zawodowej wśród grupy docelowej, na przykład osób z niepełnosprawnością?

Treść odpowiedzi:

 

Zgodnie z załącznikiem do regulaminu nr 14 do regulaminu konkursu efektywność zatrudnieniowa jest mierzona wyłącznie wśród uczestników projektu, którzy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie, rozumianego zgodnie z definicją wskazaną w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, byli osobami bezrobotnymi lub osobami biernymi zawodowo, z wyłączeniem osób, które w ramach projektu lub po zakończeniu jego realizacji podjęły naukę w formach szkolnych lub otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej z EFS. Wyłączenie z obowiązku stosowania kryterium efektywności zatrudnieniowej stosuje się do osób:

a) wspieranych w ramach placówek wsparcia dziennego, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

b) będących w pieczy zastępczej i opuszczających tę pieczę, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

c) nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;

d) przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

e) osób do 18. roku życia lub do zakończenia realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Efektywność w wymiarze społecznym oznacza odsetek uczestników projektu, którzy po zakończeniu udziału w projekcie:

a) dokonali postępu w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej i zmniejszenia dystansu do zatrudnienia, przy czym postęp powinien być rozumiany w szczególności jako:

· rozpoczęcie nauki,

· wzmocnienie motywacji do pracy po projekcie,

· zwiększenie pewności siebie i własnych umiejętności,

· poprawa umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów,

· podjęcie wolontariatu,

· poprawa stanu zdrowia,

· ograniczenie nałogów,

· doświadczenie widocznej poprawy w funkcjonowaniu (w przypadku osób z niepełnosprawnościami),

lub

b) podjęli dalszą aktywizację w formie, która:

· obrazuje postęp w procesie aktywizacji społecznej i zmniejsza dystans do zatrudnienia,

· nie jest tożsama z formą aktywizacji, którą uczestnik projektu otrzymywał przed projektem,

· nie jest tożsama z formą aktywizacji, którą uczestnik projektu otrzymywał w ramach projektu, chyba że nie jest ona finansowana ze środków EFS i że stanowi postęp w stosunku do sytuacji uczestnika projektu w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.

Natomiast efektywność w wymiarze zatrudnieniowym oznacza odsetek uczestników projektu, którzy po zakończeniu udziału w projekcie podjęli zatrudnienie.

Wobec powyższego sytuację należy rozpatrywać całościowo biorąc pod uwagę nie tylko działania podejmowane w projekcie ale również m.in. charakter grupy docelowej oraz w kontekście wszystkich zapisów zawartych w dokumentach programowych.

Zastosowanie określonych instrumentów aktywnej integracji determinuje pomiar danego rodzaju efektywności.

 

 


Powrót do listy