Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Wsparcie grup docelowych

Oś i działanie:
11.1 Aktywne włączenie
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Zgodnie z brzmieniem kryterium formalnym specyficznym nr 4 - Wsparcie w zakresie usług aktywnej integracji: Wsparcie grup docelowych odbywa się z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym lub zawodowym lub edukacyjnym lub zdrowotnym. Wyjaśnienia zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.

Jednak w w/w Wytycznych jest jednocześnie informacja, że wsparcie o charakterze zawodowym nie może być pierwszą usługą wsparcia w zakresie aktywnej integracji. Jak zatem mamy się odnieść do kryterium nr 4 i jego brzmienia, które zabrania łączyć wsparcie o charakterze społecznym z zawodowym, gdyż wszędzie mamy spójnik "lub"  a nie "i/lub". Czy dobrze rozumiemy, że Uczestnikom biorąc pod uwagę Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 możemy udzielić wyłącznie wsparcia o charakterze społecznym.

Treść odpowiedzi:

 

Wsparcie grup docelowych odbywa się z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym lub zawodowym lub edukacyjnym lub zdrowotnym.

W kontekście zapisów kryterium formalnego specyficznego nr 4 należy rozumieć spójnik „lub” jako łącznik i traktować go jako „i/lub”. W odniesieniu do uregulowań zawartych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020  osobom bezrobotnym, dla których ustalono I lub II profil pomocy (zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), mogą być świadczone usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym i zdrowotnym. Natomiast osoby bezrobotne niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy lub miejskim urzędzie pracy, a także osoby bezrobotne dla których ustalono III profil pomocy mogą zostać objęte wsparciem w zakresie usług aktywnej integracji zarówno o charakterze społecznym, zdrowotnym, edukacyjnym jak i zawodowym. Wnioskodawca decyduje jednocześnie, które formy zastosuje w projekcie (mogą być wszystkie lub tylko część z nich).

 

 


Powrót do listy