Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Modernizacja budynków

Oś i działanie:
13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Czy zapis SZOOP dot. modernizacji w typie projektu nr 1 pn. „Przebudowa, remont lub modernizacja zdegradowanych budynków, w tym m.in. budynków poprzemysłowych, powojskowych w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji użytkowych, np. społecznych, gospodarczych, turystycznych lub kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem” umożliwia rozbudowę budynku. Zgodnie z definicją w przypisie do ww. typu projektu modernizacja to „…trwałe ulepszenie istniejącego obiektu budowlanego prowadzące do zwiększenia jego wartości użytkowej”. 

Treść odpowiedzi:

 

Termin „modernizacja budynku” zdefiniowany w przypisie do typu projektu nr 1 działaniu 13.3 i 13.4 należy rozumieć jako ulepszenie budynku, które może oznaczać również jego rozbudowę. W związku z tym należy uznać, że w ramach ww. działań dopuszczalna będzie rozbudowa budynku zdegradowanego, jako część inwestycji polegającej na modernizacji i adaptacji zdegradowanego budynku w celu przywrócenia lub nadania mu nowych funkcji użytkowych.

 

 


Powrót do listy