Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Projekty ujęte w programie rewitalizacji

Oś i działanie:
13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Czy podmiot, który planuje realizację projektu nie znajdującego się na liście planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, ale wpisującego się w założenia charakterystyki uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych może aplikować w ramach działań 13.3 i 13.4, i czy taki projekt spełni wówczas kryterium formalne specyficzne 1 „Projekt wynika ze zweryfikowanego programu rewitalizacji znajdującego się w wykazie programów rewitalizacji prowadzącego przez Instytucję Zarządzającą RPO WL”.

Treść odpowiedzi:

 

W ramach działania 13.3 wsparcie mogą uzyskać tylko projekty ujęte w programie rewitalizacji danej gminy, ocenionym pozytywnie przez IZ RPO WL i wpisanym do Wykazu programów rewitalizacji.

Oznacza to, że projekt musi znajdować się na liście projektów podstawowych wraz z opisem obejmującym co najmniej: nazwę i wskazanie podmiotów go realizujących, zakres realizowanych zadań, lokalizację (miejsce przeprowadzenia danego projektu), szacowaną wartość, prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji.

Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” projekty z listy podstawowej są projektami, bez których realizacja celów programu rewitalizacji nie będzie możliwa i obszar rewitalizacji nie będzie w stanie wyjść z kryzysowej sytuacji.

Jeżeli projekt nie jest umieszczony na ww. liście projektów podstawowych, a jedynie „wpisuje się” w charakterystyki uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych, to nie spełni kryterium formalnego specyficznego nr 1 („Projekt wynika ze zweryfikowanego programu rewitalizacji znajdującego się w wykazie programów rewitalizacji prowadzącego przez Instytucję Zarządzającą RPO WL”).


Powrót do listy