Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Kto może aplikować o środki?

Oś i działanie:
2.1 Cyfrowe Lubelskie
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Czy jako podmiot leczniczy udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (czyli w systemie publicznym, jednakże własność podmiotu jest prywatna), to czy podmiot taki może aplikować o środki w ramach Działania 2.1 Cyfrowe lubelskie – projekty z zakresu e-zdrowia w ramach konkursu zamkniętego nr RPLU.02.01.00-IZ.00-06-001/17?

Czy jedynie Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej są uprawnione do aplikowania o środki w konkursie?

Treść odpowiedzi:

 

Do konkursu w ramach Działania 2.1 Cyfrowe lubelskie – projekty z zakresu e-zdrowia, zgodnie z brzmieniem Regulaminu konkursu w zakresie typów beneficjentów dopuszcza się tylko „publiczne podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia”. Oznacza to, że kryterium określającym publiczny charakter podmiotu, nie jest to że działa w publicznym systemie ochrony zdrowia (czyli udziela świadczeń w ramach umowy z NFZ) a to jaki jest charakter podmiotu założycielskiego (właścicielskiego) takiego podmiotu leczniczego.

Jeżeli zatem podmiotem założycielskim jest podmiot publiczny (Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, uczelnia publiczna) to może przystąpić do konkursu, nie zależnie od formy prowadzonej działalności leczniczej (tj. SPZOZ-u, jednostki budżetowej, jednostki wojskowej, czy spółki kapitałowej), zgodnie z art. 6 ustawy. Natomiast jeżeli podmiotem założycielskim jest podmiot niepubliczny (tj. przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, fundacja i stowarzyszenie, jednostka organizacyjna stowarzyszenia, kościół i związki wyznaniowe ) to w zakresie prowadzonej działalności leczniczej, podmioty takie nie są uprawnione do aplikowania o środki w konkursie pomimo że działają w publicznym systemie ochrony zdrowia.


Powrót do listy