Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Wydatki kwalifikowalne

Oś i działanie:
2.1 Cyfrowe Lubelskie
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Zakup i implementacja których z poniżej wymienionych usług elektronicznych stanowi wydatek kwalifikowalny w ramach konkursu 2.1 Cyfrowe lubelskie – projekty z zakresu e-zdrowi: e-diagnostyka, e-dokumentacja, e-rejestracja, e- recepta, e-konsultacje , e-wyniki, e-skierowanie, e-laboratorium, e- telemedycyna?

Treść odpowiedzi:

 

Odpowiadając  na pytanie za kwalifikowalne należy uznać zakup i implementację usług elektronicznych które wpisują się w realizację Narzędzia 26 Policy papier „Upowszechnianie wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej”, zgodnie z Rozdziałem V punkt 5.2 Kwalifikowalność projektu, podpunkt 3 lit. g Regulaminu konkursu. Oznacza to że wdrożenie usług takich jak wymiana elektronicznej dokumentacji medycznej, e-recepta, elektroniczne skierowanie, internetowe konto pacjenta, e–rejestracja należy uznać za kwalifikowalne. Należy jednocześnie zaznaczyć że w ramach interwencji w obszarze rozwoju e – usług publicznych wsparciem objęte będą usługi publiczne na poziomie dojrzałości co najmniej 3 - dwustronna interakcja (Rozdział V, punkt 5 podpunkt 3 lit. c Regulaminu konkursu).

Natomiast usługi związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej), wchodzą w zakres telemedycyny i narzędzia 27 Policy papier: „Upowszechnienie wykorzystania telemedycyny”, które nie jest objęte wsparciem w ramach konkursu.

Przez  świadczenia zdrowotne, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy o działalności leczniczej należy rozumieć  działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania. Oznacza to że wdrożenie, usług które odnosić się będą do prowadzenia konsultacji medycznych, monitoringu stanu zdrowia pacjenta, rehabilitacji oraz opieki medycznej na odległość nie będą kwalifikowalne.

 


Powrót do listy