Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Spełnianie przesłanek do objęcia pomocą społeczną

Oś i działanie:
11.1 Aktywne włączenie
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Czy osoby z niepełnosprawnościami , usamodzielnieni wychowankowie opuszczający instytucjonalne oraz rodzinne formy pieczy zastępczej zakwalifikowani do projektu muszą spełniać przesłanki do objęcia pomocą społeczną wynikające z ustawy o pomocy społecznej? Czy w tym wypadku ma zastosowanie art.8 ust.1 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej ( t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz.1769 z późn. zm.)?

Treść odpowiedzi:

 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., przesłanką do objęcia wsparciem w ramach pomocy społecznej są powody wymienione w art. 7. Jednocześnie powinny one pozwalać zakwalifikować danego uczestnika projektu jako osobę zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym lub wykluczoną zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 . Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 prawo do świadczeń przysługuje w przypadkach wymienionych w przedmiotowym artykule przy jednoczesnym wystąpieniu przynajmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 ustawy
o pomocy społecznej, dotyczy zatem tylko nabycia prawa do wsparcia finansowego.

Jednocześnie informuję, iż wiążące są zapisy właściwego Regulaminu konkursu.

Dodatkowo informuję ,iż planowane jest dostosowanie definicji osoby wykluczonej społecznie zawartej w Regulaminie konkursu zgodnie z treścią Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 obowiązujące od dnia 09.01.2018 r.


Powrót do listy