Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Realizacja staży

Oś i działanie:
11.1 Aktywne włączenie
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Jeśli staże miałby organizować PUP to jak ma wyglądać realizacja staży i czy będzie to wliczane do wskaźnika efektywności zatrudnieniowej dla PCPR-u?

Treść odpowiedzi:

 

W odniesieniu  do  instrumentu  aktywizacji  zawodowej  jakim  są  staże, co do  zasady   staże powinny  być  skierowane  dla  osób nieaktywnych  zawodowo.  Ponadto,  przedmiotowe  usługi  nie  są  wdrażane samodzielnie  przez  OPS  i  PCPR. Wdrożenie  tych  usług  w  ramach  projektów  w/w jednostek  jest  możliwe wyłącznie przez podmioty  wyspecjalizowane  w   zakresie aktywizacji zawodowej, w szczególności przez CIS, KIS, spółdzielnie socjalne oraz organizacje  pozarządowe. Skierowanie na staż odbywa  się  według  indywidualnych  potrzeb  uczestnika  projektu (określonych  poprzez  sporządzenie  IPD). W przypadku jeżeli na staż będzie kierował Powiatowy Urząd Pracy to zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy realizacja stażu odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą. Efektywność zatrudnieniowa jest mierzona wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały z usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Tak, staż będzie wówczas wliczony do wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w projekcie PCPR.


Powrót do listy