Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Jaki przyjąć przedział wiekowy dla dzieci dopuszczonych do programu?

Oś i działanie:
11.1 Aktywne włączenie
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Regulamin dopuszcza udział w projekcie dzieci poniżej 18 roku życia.

Jaki przyjąć przedział wiekowy dla dzieci dopuszczonych do programu na podstawie przepisu podrozdziału 3.3 Grupy docelowe pkt 5 lit. b) regulaminu konkursu nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/18:

„…b) przebywających w pieczy zastępczej i opuszczających tę pieczę, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.”

Treść odpowiedzi:

 

Zgodnie z interpretacją Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego minimalny wiek osób kwalifikujących się do wsparcia w ramach Działania 11.1 wynosi 15 lat. Celem Priorytetu inwestycyjnego 9i jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno – zawodowej. W ramach Działania 11.1 wsparcie projektowe ukierunkowane zostanie na aktywizację społeczno- zawodową. W związku z tym, zasadne jest określenie wieku minimalnego dla uczestników projektu tj. 15 lat.


Powrót do listy