Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Czy PCPR musi uzyskać informację czy na obszarze poszczególnej gminy, z której pochodzi uczestnik projektu jest program rewitalizacji?

Oś i działanie:
11.1 Aktywne włączenie
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Pytanie dotyczy rozdziału 3.3. Grupy docelowe 6. Zgodnie z kryterium formalnym specyficznym nr 9 Zgodność z programem rewitalizacji:

„Działania w ramach projektu realizowane są rzecz grupy docelowej i na obszarze objętym rewitalizacją, przy czym projekt wynika z aktualnego programu rewitalizacji dla tego obszaru.”

REGULAMIN KONKURSU nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/18

Czy PCPR musi uzyskać informację czy na obszarze poszczególnej gminy, z której pochodzi uczestnik projektu jest program rewitalizacji?

Treść odpowiedzi:

 

Wskazane kryterium ma zastosowanie do typu projektu: 1 lit. a:

1) Programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację oraz reintegrację społeczno-zawodową, w tym:

a) programy na rzecz społeczności marginalizowanych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarach objętych działaniami rewitalizacyjnymi, w tym realizacja programów aktywności lokalnej.

Program rewitalizacji powinien znajdować się na Wykazie gminnych programów rewitalizacji województwa lubelskiego prowadzonym przez IZ RPO. Wnioskodawca powinien zawrzeć zapisy świadczące o zakresie zgodności projektu z LPR.


Powrót do listy