Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Status rencisty

Oś i działanie:
11.1 Aktywne włączenie
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Jaki status posiadają w projekcie renciści? Czy są oni wliczani do wskaźnika efektywności zatrudnieniowej?

Treść odpowiedzi:

 

Jeżeli rencista wykazuje gotowość do podjęcia zatrudnienia, a jego oświadczenie o stanie zdrowia nie wyklucza go z aktywności na rynku pracy wówczas będzie miał status osoby bezrobotnej. Natomiast, gdy pozostaje bez zatrudnienia i nie wykazuje gotowości do podjęcia pracy to wówczas  należy go traktować jako osobę bierną zawodowo. 

Kryterium efektywności zatrudnieniowej jest weryfikowane w terminie do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie. Kryterium efektywności zatrudnieniowej określa odsetek uczestników projektu, którzy znaleźli się w jednej z poniższych sytuacji:

a) jako osoby bierne zawodowo lub bezrobotne w momencie przystąpienia do projektu, podjęli zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie lub w trakcie jego trwania;

b) jako osoby bierne zawodowo w momencie przystąpienia do projektu, zaczęli poszukiwać pracy po zakończeniu udziału w projekcie;

c) jako osoby bierne zawodowo lub bezrobotne w momencie przystąpienia do projektu, podjęli dalszą aktywizację zawodową, w tym w projekcie realizowanym w ramach PI 9v lub CT 8 (PI 8i, 8ii, 8iii lub 8iv), po zakończeniu udziału w projekcie lub w trakcie jego trwania;

d) jako uczestnicy CIS lub KIS w trakcie trwania projektu lub po jego zakończeniu podjęli zatrudnienie w ramach zatrudnienia wspieranego;

e) jako osoby zatrudnione w ZAZ lub uczestniczące w WTZ w trakcie trwania

projektu lub po jego zakończeniu podjęli zatrudnienie na otwartym rynku pracy, w tym w PS.


Powrót do listy