Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Dzieci biologiczne rodziców zastępczych jako uczestnicy projektu

Oś i działanie:
11.1 Aktywne włączenie
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Czy dzieci biologiczne rodziców zastępczych mogą być uczestnikami projektu? Czy należy dla każdego dziecka biologicznego spisać indywidualną ścieżkę udziału w projekcie?

Treść odpowiedzi:

 

Tak, jeśli ich udział w projekcie jest niezbędny z punktu widzenia celów projektu. Istotne jest, żeby dzieci biologiczne rodziców zastępczych wychowywały się wspólnie z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej tj. zamieszkiwały wspólnie w jednym gospodarstwie domowym, a ich funkcjonowanie miało wpływ na sytuację dzieci umieszczonych w pieczy. Należy przy tym pamiętać, iż objęcie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej wsparciem po okresie uzyskania przez niego pełnoletności możliwe jest z zachowaniem warunków określonych w art. 37 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zgodnie z interpretacją Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, na potrzeby realizacji projektów w ramach Działania 11.1 RPO WL „Aktywne włączenie” przyjęto, iż dzieci i młodzież to osoby w wieku minimum 15 lat. W przypadku dzieci, na które nie zostaną poniesione wydatki w ramach projektu nie należy ich traktować jako uczestników projektu i nie dotyczy ich wymóg wiekowy minimum 15 lat. Wszystkie działania muszą być dostosowane do zdiagnozowanych specyficznych potrzeb grup docelowych, w tym m.in. poprzez zastosowanie indywidualnych planów (ścieżek) działania (wsparcia). W związku z tym rodzaj i tematyka działań powinny wynikać z wcześniejszej diagnozy, tak aby wsparcie zastosowane wobec konkretnego uczestnika było zasadne i skuteczne. Zatem punktem wyjścia powinna być analiza sytuacji problemowej zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych 9-12 RPO WL, która stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu. Należy również wskazać potrzeby i oczekiwania uczestników w aspekcie wsparcia oraz minimalne wymagania, które muszą zostać spełnione, aby uczestniczyć w określonej formie wsparcia. Wymagana zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku konieczność dokonania analizy sytuacji społecznej i zawodowej potencjalnych uczestników projektu spełni znamiona indywidualnego podejścia dla każdej osoby, rodziny itp., które Wnioskodawca planuje objąć wsparciem. Istotnym jest, aby wskazane w projekcie usługi o charakterze społecznym, zdrowotnym, edukacyjnym, zawodowym itp. wynikały z potrzeb uczestników. Jeżeli wsparcie jest przewidziane dla wszystkich członków rodziny to ścieżka powinna być ustalona dla wszystkich członków, jeżeli dla jednej osoby to ścieżka wsparcia musi zostać indywidualnie ustalona tylko dla niej.

 


Powrót do listy