Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Dodatek 500+ jako wkład własny

Oś i działanie:
11.1 Aktywne włączenie
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

 

Jakie świadczenia możemy ująć jako wkład własny - czy jeśli rodzic zastępczy jest objęty wsparciem a dziecko, które wychowuje już nie, to czy świadczenie na to dziecko wypłacane do rąk rodzica zastępczego może stanowić wkład własny? Czy dodatek wychowawczy tzw.500 +, które otrzymują dzieci umieszczone w pieczy zastępczej mogą być traktowane jako wkład własny?

Treść odpowiedzi:

 

Zgodnie z kryterium formalnym specyficznym nr 7 Wkład własny wnoszony jest przez Wnioskodawcę lub Partnera w wysokości 15 % wartości projektu. Wszystkie rodzaje wkładu własnego jakie mogą zostać wykazywane we wniosku o dofinansowanie zostały ujęte
w Regulaminie przedmiotowego konkursu w pkt IV Zasady finansowania projektu 4.1 Wkład własny.

Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rozwoju Departamentu EFS z dnia 19.07.2017r. znak DZF-V.3111.7.2017.MCz oraz z uwagi na obostrzenia, w szczególności wieloletni limit zobowiązań budżetu państwa, środki przeznaczone na wypłatę świadczenia wychowawczego
w ramach Programu 500+ nie powinny być uwzględniane jako wkład własny JST w projektach EFS wybieranych w bieżących naborach.

 


Powrót do listy