Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Działania typu A i B

Oś i działanie:
11.2 Usługi społeczne i zdrowotne
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Projekt typu nr 1 obejmuje co najmniej: a) realizację działań profilaktycznych..., b) specjalistyczne poradnictwo rodzinne.... Czy rozwój placówki wsparcia dziennego poprzez rozszerzenie oferty wsparcia już istniejącej placówki wpisuje się w definicję działań typu a)? czy też stanowi odrębne poza wskazane działania a) oraz b)?

Treść odpowiedzi:

 

Informuję, iż do Beneficjenta należy wykazanie (poprzez odpowiednie zapisy we wniosku), iż założone działania wpisują się w dany typ projektu, wskazany jako możliwy do realizacji w ramach niniejszego konkursu (str. 24 Regulaminu konkursu). Będzie to przedmiotem oceny wniosku, na podstawie analizy jego całościowej treści.

Jeżeli założone działania profilaktyczne będą miały charakter działań informacyjno-promocyjnych, to nie wpiszą się w żaden typ projektu możliwy do realizacji.

Informuję także, że jeżeli wsparcie rozwoju placówki wsparcia dziennego będzie zakładało „wykorzystanie potencjału organizacyjno-technicznego szkół i innych placówek oświatowych” (zgodnie z treścią kryterium formalnego specyficznego nr 3), to powinno zostać przyporządkowane do typu 1a); a jeżeli nie – to do typu 1e).


Powrót do listy