Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Rozszerzenie oferty wsparcia w ramach placówek wsparcia dziennego

Oś i działanie:
11.2 Usługi społeczne i zdrowotne
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Jak należy rozumieć rozszerzenie oferty wsparcia w ramach placówek wsparcia dziennego? Czy chodzi o rozbudowanie oferty wsparcia w danej placówce o rodzaje wsparcia dotychczas w niej niewystępujące? Czy wystarczy zwiększyć liczbę np. godzin wsparcia na podopiecznego placówki w ramach oferowanego już przez nią wsparcia?

Treść odpowiedzi:

Rozszerzenie oferty placówek wsparcia dziennego powinno być zgodne z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z art.  24 powyższej ustawy placówki wsparcia dziennego mogą być prowadzone w formie:

  1. opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych;
  2. specjalistycznej;
  3. pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej zapewnia dziecku:

  1. opiekę i wychowanie;
  2. pomoc w nauce;
  3. organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań.

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie specjalistycznej w szczególności:

  1. organizuje zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne;
  2. realizuje indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię.

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie pracy podwórkowej realizuje działania animacyjne i socjoterapeutyczne.

Wniosek o dofinansowanie powinien także spełnić wymogi związane  z kryterium formalnym specyficznym nr 1  - Zakres usług wsparcia rodziny, dlatego projekt powinien obejmować co najmniej:

a) realizację działań profilaktycznych wspierających rodzinę w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych,

b) specjalistyczne poradnictwo rodzinne dla rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych i/lub rodzin zastępczych.

Natomiast zgodnie z przypisem nr 6 do Regulaminu konkursu, w placówkach wsparcia dziennego w formie opiekuńczej oraz w placówkach prowadzonych w formie pracy podwórkowej (typ projektu 6 lit. a) oraz 6 lit. e) należy obligatoryjnie uwzględnić, w odniesieniu do każdego uczestnika projektu, zajęcia rozwijające co najmniej dwie z kompetencji kluczowych wskazanych w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE), w tym obowiązkowo zajęcia w zakresie kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych.


Powrót do listy