Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Trwałość rezultatów

Oś i działanie:
11.2 Usługi społeczne i zdrowotne
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu: Wymogi formalne i kryteria wyboru projektów zawiera opis Kryterium 11: Trwałość projektu: „W przypadku wsparcia na tworzenie nowych placówek wsparcia dziennego, Beneficjent jest zobowiązany do zachowania trwałości po zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu. Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotów do świadczenia usług pomocy w opiece i wychowaniu w ramach placówek wsparcia dziennego, o których mowa w art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”. Czy trwałość rezultatów dotyczy wyłącznie nowych miejsc w nowo tworzonych podmiotach?

Treść odpowiedzi:

 

Zgodnie z kryterium formalnym specyficznym nr 11 - Trwałość projektu, do którego  odnosi typ projektu 1 lit. e należy zachować trwałość nowych miejsc opieki i wychowania  utworzonych w ramach nowych palcówek wsparcia dziennego i/lub  w ramach istniejących placówek wsparcia dziennego. Beneficjent jest zobowiązany do zachowania trwałości po zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu. Po stronie Wnioskodawcy należy udowodnienie i zadeklarowanie poprzez wskazanie stosownych zapisów we wniosku o dofinansowanie, iż przedmiotowe kryterium zostanie spełnione. Natomiast na etapie oceny formalnej wniosku o dofinansowanie członkowie KOP ocenią spełnienie przez projekt kryterium  formalnego specyficznego nr 11. Ponadto  zgodnie z „Instrukcją wypełniania  wniosku o dofinasowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9-12 RPO WL” w części opisowej w polu Trwałość i wpływ rezultatów projektu Wnioskodawca opisuje, w jaki sposób zostanie zachowana trwałość rezultatów projektu (np. utrzymanie ze środków własnych  po zakończeniu realizacji projektu). Należy wskazać dokładny termin zachowania trwałości rezultatu, który może wynikać np. ze szczegółowych kryteriów wyboru projektów obowiązujących w ramach procedury wyboru danego projektu do dofinansowania  oraz istotne aspekty dotyczące jej utrzymania, w tym planowane do wykorzystania środki trwałe zakupione w ramach projektu. Punkt ten podlegał będzie ocenie podczas oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie w ramach  kryteriów ogólnych punktowych.


Powrót do listy