Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Koszty kwalifikowalne

Oś i działanie:
11.2 Usługi społeczne i zdrowotne
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Czy w ramach projektu z 11.2 kosztem kwalifikowalnym będzie szkolenie i superwizje kadry pracującej z rodzinami w kryzysie?

Treść odpowiedzi:

 

W ramach typów projektu wskazanych w konkursie RPLU.11.02.00-IZ.00-06-001/16 nie widnieją szkolenia dla kadry merytorycznej projektu, więc koszty z nimi związane nie mogą zostać uznane za kwalifikowalne.

Jedyna możliwość dokształcania lub doskonalenia przewidziana jest w ramach realizacji typu 2a) projektu. W przypisie nr 8 wskazano, że „w ramach działań prowadzących do tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego poniżej 14 dzieci jest realizowane kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego poniżej 14 dzieci oraz doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w ww. formach”. Realizacja powyższego rodzaju wsparcia musi być zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.


Powrót do listy