Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Studium wykonalności jako wydatek kwalifikowalny

Oś i działanie:
2.1 Cyfrowe Lubelskie
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Czy koszt wykonania studium wykonalności jest kosztem kwalifikowalnym a jeśli tak to czy są określone na ten cel limity?

Treść odpowiedzi:

 

Do współfinansowania kwalifikują się wydatki poniesione na opracowanie lub aktualizację dokumentacji związanej z przygotowaniem projektu, w tym studium wykonalności – zgodnie z Rozdziałem 1.14.1 pkt. 1 ust. 2 Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania RPO WL na lata 2014-2020 w zakresie EFRR – Tom I. Nie określono limitu wydatków na ten cel.


Powrót do listy