Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Kwalifikowalność wydatków

Oś i działanie:
13.2 Infrastruktura usług społecznych
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Projekt zakłada utworzenie dziennego domu pomocy społecznej (liczba użytkowników poniżej 30 os.).

Beneficjent nie posiada budynku nadającego się do adaptacji na w/w usługi. Na potrzeby utworzenia DPS-u Beneficjent musi dokonać przebudowy wraz z rozbudowa istniejącego budynku.  Czy w ramach konkursu, rozbudowa istniejącego budynku rozumiana, jako poszerzenie granic istniejącego budynku na potrzeby utworzenia DPS-u będzie uznana jako koszt kwalifikowalny w całości? 

Treść odpowiedzi:

 

Zgodnie z regulaminem konkursu w ramach Działania 13.2 istnieje możliwość budowy infrastruktury usług społecznych (bezpośrednio wykorzystywanej przez osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym) jedynie w przypadku udokumentowania braku możliwości wykorzystania/adaptacji istniejących budynków. 

W związku z powyższym, jeżeli beneficjent nie posiada budynku nadającego się do adaptacji na w/w usługi, może dokonać przebudowy wraz z rozbudową istniejącego budynku. W ramach konkursu, rozbudowa istniejącego budynku rozumiana, jako poszerzenie granic istniejącego budynku na potrzeby utworzenia DPS-u ,będzie uznana jako koszt kwalifikowalny w całości (liczba użytkowników poniżej 30 os).

 


Powrót do listy