Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Grupy docelowe

Oś i działanie:
9.6 Rozwój przedsiębiorczości w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Czy w ramach projektu należy objąć wszystkie kategorie grup docelowych, o których mowa w regulaminie konkursu? Tj.:

  • osoby w wieku powyżej 50 roku życia,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

Czy też Wnioskodawca ma możliwość zawężenia grupy docelowej do np. 3 lub 4 kategorii osób (tj. np. z wyłączeniem osób powyżej 50 roku życia i/lub osób długotrwale bezrobotnych)?

Treść odpowiedzi:

 

W ramach Działania 9.6 ZIT LOF we wniosku o dofinansowanie należy objąć wsparciem, zgodnie z SZOOP następującą grupę docelową:

Osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej z terenu Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, pozostające bez pracy (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Ww. osoby należą co najmniej do jednej z następujących grup:

a) osoby w wieku powyżej 50 roku życia,

b) kobiety,

c) osoby z niepełnosprawnościami,

d) osoby długotrwale bezrobotne,

e) osoby o niskich kwalifikacjach.

 W związku z powyższym Wnioskodawca nie musi obejmować wsparcie wszystkie wskazanych powyżej kategorii grup, może wybrać 3 lub 4 kategorie osób i do nich skierować wsparcie.

 

Ponadto grupa docelowa powinna pochodzić z terenu Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego – terytorium opisanego w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, obejmującego gminy: Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Lubartów, Lubartów (miasto), Lublin, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niemce, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik, Wólka (w przypadku osób fizycznych zamieszkują one na obszarze LOF w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).


Powrót do listy