Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Spółdzielnia socjalna jako lider projektu

Oś i działanie:
13.2 Infrastruktura usług społecznych
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Czy w Działaniu 13.2 Infrastruktura usług społecznych w ramach konkursu zamkniętego nr RPLU.13.02.00-IZ.00-06-001/16. Spółdzielnia socjalna założona z osób prawnych, której jednym z założycieli jest JST może aplikować w ramach ogłoszonego konkurs i być liderem projektu ?

Treść odpowiedzi:

 

Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu w ramach Działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych mogą przystąpić jedynie wnioskodawcy wskazani poniżej:

- Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

- Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,

- Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,

- Organizacje pozarządowe,

- Organy prowadzące szkół przysposabiających do pracy:

       · Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

       · Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,

       · Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,

       · Organizacje pozarządowe.

W związku z powyższym, Spółdzielnia socjalna nie zalicza się do  ww. grupy beneficjentów.


Powrót do listy