Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Podpisanie umowy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie

Oś i działanie:
11.1 Aktywne włączenie
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

 Czy umowa/porozumienie z OPS/OPS-ami ma być podpisana przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie a OPS/OPS-y mają być formalnym partnerem/partnerami w projekcie?

- czy aby spełnić powyższe kryterium premiujące OPS/OPS-y z którymi zostanie podpisana umowa/porozumienie mają być oficjalnymi partnerami w projekcie?

- proszę o doprecyzowanie na czym ma polegać „współpraca w zakresie koordynacji aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu”pomiędzy Wnioskodawcą
a danym OPS-em?

W kryterium premiującym 1 wskazane zostało Sprawozdanie MPiPS wg stanu na 31.12.2015 na podstawie którego należy wybrać gminy gdzie odsetek osób korzystających ze pomocy społecznej z powodu ubóstwa jest wyższy niż średnia dla woj. lubelskiego.

Jak korzystając z danych zawartych w ww. Sprawozdaniu MPiPS należy wyliczyć w odniesieniu do poszczególnych gmin odsetek osób korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa?

W Sprawozdaniu jest mowa o liczbie rodzin ogółem i liczbie osób w rodzinach – które dane należy wziąć pod uwagę podczas wyliczeń tj. czy osoby w rodzinach (kryterium premiujące nr 1 odnosi się do osób) czy też same rodziny?Z której zakładki ze sprawozdania należy korzystać.

Treść odpowiedzi:

 

Zgodnie z regulaminem konkursu, Wnioskodawca nie jest zobowiązany do podpisania umowy/porozumienia w terminie wcześniejszym, czyli przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Rekomendujemy aby zawarta została jednoznaczna deklaracja we wniosku o podpisaniu z OPS umowy/porozumienia.  Jednocześnie nie ma wymogów, które wskazują na konieczność aby OPS był partnerem w projekcie.

Koordynacja ma dotyczyć zaplanowanej ścieżki aktywizacji społeczno-zawodowej, podziału obowiązków, odpowiedzialności itp. Współpraca pomiędzy jednostkami zajmującymi się aktywizacją zawodową na rynku pracy a ośrodkami pomocy społecznej ma na celu zmniejszenie efektu powielania wsparcia dla poszczególnych osób, a także konkurencji pomiędzy instytucjami. Co ważne formy współpracy mają wspólny cel pomoc i zmiana statusu na rynku pracy uczestników projektu.

Sprawozdanie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wg stanu na dzień 31.12.2015r. Ocena zasobów ludzkich dla woj. lubelskiego (materiał pomocniczy), dotyczące spełnienia kryterium premiującego nr 1 (grupa docelowa), zawarte są pod poniższym linkiem:

http://rpo.lubelskie.pl/nabor-491-sprawozdanie_mpips_kryterium_premiujace.html. Ujęte dane w czytelny sposób prezentują przedmiotową kwestię odsetek osób korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

 


Powrót do listy