Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Podwskaźniki

Oś i działanie:
11.1 Aktywne włączenie
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Co należy rozumieć przez podwskaźniki: Wartość wskaźników z podziałem na poszczególne grupy docelowe zostały przedstawione w zał. Nr 2 do SZOOP i powinny być osiągnięte dla wszystkich wskazanych grup, które wystąpią w projekcie. Opis podwskaźników może być zawarty w części opisowej wniosku”)?

Treść odpowiedzi:

 

Wnioskodawca w punkcie III Wskaźniki i cel projektu przy wyborze głównego wskaźnika powinien wykazać ogólną wartość liczbową jaką chce osiągnąć w toku realizacji projektu, natomiast w części opisowej wniosku uwzględnić podział na wymagane kategorie (,,podwskaźniki’) dotyczące poszczególnych grup osób, które wystąpią w projekcie (np. osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami), a także wskazać ich planowaną do osiągnięcia wartość docelową.


Powrót do listy