Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Lider i partner projektu

Oś i działanie:
11.1 Aktywne włączenie
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Czy jest możliwa następująca konfiguracja podmiotu aplikującego: partnerstwo składające się z NGOsa (lider) i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (partner)?

Treść odpowiedzi:

 

W opinii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie nie ma przeciwwskazań, aby Wnioskodawca (NGO) zawarł umowę partnerską z przedsiębiorcą, którym jest Sp. z o.o., o ile spełni wszystkie warunki określone w Regulaminie konkursu dla Działania 11.1 Aktywne włączenie w podrozdziale 3.1 Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie, który dostępny jest od dnia ogłoszenia informacji o naborze na stronie http://rpo.lubelskie.pl/wup  w zakładce dotyczącej Działania 11.1 Aktywne włączenie – 2016. Typy wszystkich beneficjentów w ramach Działania 11.1 zostały również wyszczególnione w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z podrozdziałem 3.6 Wymagania dotyczące partnerstwa Regulaminu konkursu w ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie partnerami mogą być wszystkie podmioty uprawnione do składnia wniosków spełniające definicję beneficjenta.


Powrót do listy