Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Efektywność społeczno-zatrudnieniowa

Oś i działanie:
11.1 Aktywne włączenie
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Zgodnie z zapisami regulaminu: tj. "kryterium formalne specyficzne nr 2 obliguje beneficjenta do dokonania weryfikacji oraz przedłożenia Instytucji Pośredniczącej wyników pomiaru efektywności społeczno-zatrudnieniowej uzyskanej przez uczestników projektu, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020: a) w odniesieniu do osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym minimalny poziom efektywności społeczno-zatrudnieniowej wynosi 56%, w tym minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej – 22%.
b) w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi minimalny poziom efektywności społeczno-zatrudnieniowej wynosi 46%, w tym minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej – 12%". Wobec braku szczegółowej interpretacji w Załączniku 12 Regulaminu (Metodologia pomiaru efektywności społeczno-zatrudnieniowej w projekcie) proszę o wskazanie czy efektywność społeczno-zatrudnieniową należy wykazać rozłącznie dla obu grup uczestników projektu wskazanych w lit. a i b?   Tj. np. projekt zakłada udział: 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,  w tym 2 osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Jak należy mierzyć te wskaźniki: dla lit. a: 56% i 22% z 30 UP czy 56% i 22% z 28UP (tj. 30 UP - 2 UP z niepełnosprawnością w stopniu znacznym...)?

Treść odpowiedzi:

 

Efektywność społeczno-zatrudnieniową należy mierzyć osobno wśród dwóch grup osób: osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Oznacza to, że osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi wykazujemy tylko w efektywności dotyczącej tej grupy, nie wliczamy ich do efektywności dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Efektywność społeczno-zatrudnieniowa dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: Do mianownika efektywności społeczno-zatrudnieniowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wliczamy wszystkie osoby z tej grupy z wyłączeniem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Do licznika wliczamy osoby, które osiągnęły efekt społeczny i osoby, które osiągnęły efekt zatrudnieniowy, czyli uzyskały pracę.

Efektywność społeczno-zatrudnieniowa dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Do mianownika efektywności społeczno-zatrudnieniowej dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi wliczamy wszystkie osoby z tej grupy. Do licznika wliczamy osoby z tej grupy, które osiągnęły efekt społeczny i osoby, które osiągnęły efekt zatrudnieniowy, czyli uzyskały pracę.
Powrót do listy