Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Kryterium specyficzne nr 6

Oś i działanie:
11.1 Aktywne włączenie
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Zwracam się z prośbą o interpretację zapisu dotyczącego kryterium specyficznego nr 6 „ Beneficjent lub Partner posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie:

- w pracy z grupą docelową , którą zamierza objąć wsparciem oraz

- w zakresie merytorycznym, którego dotyczy projekt”.

Przede wszystkim interesuje mnie określenie” zakres merytoryczny”, czy należy definiować to ogólnie jako doświadczenie w aktywizacji i/lub reintegracji społeczno- zawodowej, czy może szczegółowo wykazać doświadczenie w realizacji np. pośrednictwo pracy, poradnictwa, szkoleń, stażu itp.

Treść odpowiedzi:

 

Wypełniając wniosek o dofinansowanie w generatorze LSI2014EFS Wnioskodawca uwzględnia informacje zawarte w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych 9-12 RPO WL, pkt. 4.4 Doświadczenie wnioskodawcy i partnerów, która stanowizałącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.

W pkt. 4.4 wniosku należy opisać potencjał społeczny wnioskodawcy i partnerów (jeśli dotyczy). Istotnym elementem opisu potencjału społecznego powinno być wykazanie doświadczenia wnioskodawcy i partnerów (jeśli dotyczy) w przeszłości w obszarze planowanej interwencji, nawet w sytuacji gdy nie realizował on dotąd projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych.

Wnioskodawca powinien przedstawić opis efektów dotychczas zrealizowanych przez siebie i partnerów (jeśli dotyczy) projektów/działań/akcji, czy też podjętej współpracy z innymi organizacjami/ instytucjami publicznymi.

Opis potencjału społecznego Wnioskodawcy i partnerów (jeśli dotyczy) powinien pozwalać na ocenę, na ile doświadczenie Wnioskodawcy i partnerów (jeśli dotyczy) jest adekwatne do realizacji projektu, co będzie rozpatrywane w szczególności w kontekście dotychczasowej działalności i możliwości weryfikacji jej rezultatów. W opisie należy jednak uwzględnić przede wszystkim przedsięwzięcia ściśle związane z zakresem planowanego do realizacji projektu (pod względem obszaru, grupy docelowej, planowanych zadań, itp.).

W przypadku przywołanego kryterium specyficznego nr 7 należy wykazać, co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie wszystkich merytorycznych działań, które zostały zaplanowane w projekcie.


Powrót do listy