Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Subsydiowane zatrudnienie połączone z doposażeniem stanowiska pracy

Oś i działanie:
11.1 Aktywne włączenie
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

 

 

 

Czy możliwe w ramach przedmiotowego konkursu jest  przewidzenie dla Uczestników Projektu wsparcia w postaci subsydiowanego zatrudnienia połączonego z doposażeniem stanowiska pracy?

 

Treść odpowiedzi:

 

Celem Działania 11.1 jest zahamowanie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym w regionie. W ramach Działania będą realizowane przedsięwzięcia na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej oraz integracji społecznej osób i rodzin wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno – zawodowej. Wdrożenie standardów oraz wykorzystanie nowych rozwiązań w zakresie aktywnej integracji przyczyni się do podniesienia jakości, skuteczności i efektywności działań instytucji pomocy i integracji na rzecz włączenia społecznego.

Zgodnie z treścią Regulaminu konkursu wszystkie działania muszą być dostosowane do zdiagnozowanych specyficznych potrzeb grupy docelowej, w tym m.in. poprzez zastosowanie indywidualnych planów (ścieżek) działania (wsparcia). Indywidualizacja działań zaplanowanych i podejmowanych w stosunku do uczestnika projektu, powinna stanowić jeden z kluczowych aspektów projektu, poprzedzony przeprowadzoną analizą sytuacji problemowej. W tym zakresie – opisaną i uzasadnioną w treści wniosku o dofinansowanie projektu. IOK podkreśla, iż szczegółowa analiza oraz ocena zaplanowanych przez Wnioskodawcę działań, w ramach realizowanego typu projektu jest możliwa wyłącznie na etapie oceny merytorycznej, przy uwzględnieniu opisu sytuacji problemowej.


Powrót do listy