Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Wnioskodawca jako realizator usług rozwojowych

Oś i działanie:
10.1 Usługi rozwojowe dla MŚP
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Czy Wnioskodawca, który uzyska dofinasowanie na realizację projektu w ramach konkursu, może być jednocześnie realizatorem usług rozwojowych?

Treść odpowiedzi:

 

Z zapisów dokumentu o nazwie: „Standardy udzielania wsparcia MŚP w ramach Działania 10.1 Usługi Rozwojowe dla MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020” stanowiącym Załącznik nr 13 do Regulaminu Konkursu nr RPLU.10.01.00-IZ.00-06-001/16 wynika, iż Operator w podregionie, w którym realizuje wsparcie nie może samodzielnie świadczyć usług rozwojowych, które będą dofinansowane w ramach projektu.

Powyższy zapis pozwala jednak na świadczenie usług rozwojowych w pozostałych podregionach, w któr0079ch dany podmiot nie występuje jako Operator.


Powrót do listy