Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Obszar realizacji projektu

Oś i działanie:
10.1 Usługi rozwojowe dla MŚP
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Na jakim terenie mogą odbywać się szkolenia i doradztwo realizowane w ramach projektu? Czy Wnioskodawca powinien wskazać obszar subregionu województwa lubelskiego lub całego województwa lubelskiego? Czy też możliwe jest korzystanie ze wsparcia poza województwem lubelskim?

Treść odpowiedzi:

Zgodnie z SZOOP w ramach Działania 10.1 RPO WL grupę docelową stanowią:

    1. Przedsiębiorcy sektora MŚP prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego oraz ich pracownicy/kadra zarządzająca,

          2. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego.

Zgodnie z kryterium formalnym specyficznym nr 1:

Grupa docelowa:

  1. Projekt jest skierowany wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, spełniających kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/201419 i ich pracowników.
  2. Wsparcie kierowane jest do przedsiębiorstw posiadających siedzibę (filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) w podregionie, na terenie którego realizowane jest wsparcie i ich pracowników.
  3. Wsparcie w ramach PSF skierowane jest do pojedynczych przedsiębiorstw, a nie do grupy przedsiębiorstw (np. klastrów).

Natomiast zgodnie z kryterium formalnym specyficznym nr 9 Liczba wniosków:

Wnioskodawca składa maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach konkursu. Przedmiotowy wniosek zakłada realizację projektu wyłącznie w jednym podregionie.

Z zapisów Standardów udzielania wsparcia MŚP w ramach Działania 10.1 Usługi Rozwojowe dla MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 wynika, iż ramach ogłoszonego konkursu zostanie wybranych trzech Operatorów tj. jeden dla podregionu bialskiego i chełmsko-zamojskiego, drugi dla podregionu lubelskiego oraz trzeci dla podregionu puławskiego, którzy będą bezpośrednio przekazywali na podstawie umowy wsparcia usługi rozwojowej dofinansowanie przedsiębiorcom zainteresowanym udziałem w projekcie w danym podregionie.

Zgodnie ze „Standardami udzielania wsparcia MŚP w ramach Działania 10.1 Usługi Rozwojowe dla MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020” PSF nie wprowadza dodatkowych ograniczeń geograficznych odnoszących się do podmiotów świadczących usługi rozwojowe oraz w odniesieniu do miejsca realizacji usługi rozwojowej.

 


Powrót do listy